welkom bij vakantie in Turkye is ook Efeze


EFEZE

Efeze 1, Paulus, een apostel van Jezus Christus


1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de
heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend
heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld,
opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus
Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft
in den Geliefde;
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving
der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en
voorzichtigheid;
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn
welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te
vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;
11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren
verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den
raad van Zijn wil;
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in
Christus gehoopt hebben.
13 In Welken ook gij [zijt], nadat gij het woord der waarheid, [namelijk] het
Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd
hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot
prijs Zijner heerlijkheid.
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u
is, en de liefde tot al de heiligen.
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u
geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18 [Namelijk] verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de
hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis
in de heiligen;
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar
de werking der sterkte Zijner macht,
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt;
en heeft [Hem] gezet tot Zijn rechter[hand] in den hemel;
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen
naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente
gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, [en] de vervulling Desgenen, Die alles in allen
vervult.

KERST PASEN PINKSTEREN

eXTReMe Tracker